ایمنی لیفتراک

بازرسی قبل از شروع کار روزانه

با توجه به دستورالعمل ایمنی لیفتراک در صورت بروز هر یک از شرایط زیر استفاده از لیفتراک ممنوع می باشد:

-۱ دکل از محل های جوش شکسته شده یا ترک برداشته باشد.

Roller Track -2 ها روغن کاری نشده باشد یا زنجیرها برای به حرکت درآوردن لیفتراک آزاد نشده باشد.

-۳ چنگک ها به خوبی جا نیفتاده باشند، در روی میله های چنگک یا در پاشنه آنها ترک مشاهده شود.

-۴ مقدار روغن یا سیال هیدرولیک کاهش یافته باشد.

-۵ پیستون های هیدرولیک و اتصالات آنها بیش از اندازه ساییده یا کج شده باشد.

-۶ روغن یا سیال هیدرولیک از سیلندرهای مربوطه نشت پیدا کند.

-۷ سیلندرهای بالابر لق ( شل ) شده باشد.

-۸ تایرهای لیفتراک ساییده شده، پاره شده باشد.

-۹ فشار هوای داخل تایرها به اندازه تعیین شده روی تایر نباشد.

-۱۰ باطری لیفتراک ترک برداشته یا سوراخ شده باشد،عایق سیم ها شکسته شده باشد، یا اتصالات سیم ها شل

شده باشد.

-۱۱ پس از روشن کردن لیفتراک صداهای غیرعادی شنیده شود.

دستوالعمل ایمنی لیفتراک برای برداشتن بار

-۱ در صورت نیاز به افزایش ظرفیت باربری لیفتراک، باید از دستورالعمل های کارخانه سازنده پیروی شود.

-۲ موقع استفاده از لیفتراک کمربند ایمنی باید محکم بسته شده باشد.

-۳ تنها به اندازه ای بار باید با لیفتراک جابجا شود که لیفتراک توان حمل آنها را داشته باشد (حداکثر بار قابل حمل

توسط لیفتراک روی پلاک لیفتراک ثبت شده است ).

-۴ برای کسب اطمینان از توانایی لیفتراک برای بالا بردن بار، بعد از بالا بردن بار به اندازه پنج سانتی متر، چرخ های عقب لیفتراک باید کاملاً با زمین در تماس باشند.

-۵ قبل از جابجا کردن بار توسط لیفتراک باید مطابق دستورالعمل ایمنی لیفتراک اطمینان حاصل شود که بار در حالت متعادلی قرار گرفته است ( به این منظور باید سبد به اندازه حدوداً پنج سانتی متر بالا برده شود ).

-۶ چنگک های سبد لیفتراک باید تا حد ممکن باز شوند تا توزیع وزن بار متوازن باشد.

-۷ برای برداشتن بار چنگک ها باید در حالت افقی قرار گرفته باشند ( به عقب کج نشده و با افق زاویه حاده نداشته

باشند ).

-۸ برای برداشتن بار باید به محل خودرو و یا بار حرکت کرده چنگک های لیفتراک باید تا حد ممکن به زیر بار

حرکت داده شود.

-۹ اگر بار از نظر توزیع وزن در حالت متعادلی نباشد قسمت سنگین تر آن باید نزدیک اتاقک لیفتراک قرار داده

شده، چنگک ها به عقب کج شوند ( چنگک ها با افق زاویه حاده داشته باشند ) تا وزن بار به عقب منتقل شود.

-۱۰ به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود افراد در زیر چنگک های لیفتراکی که بالا برده شده است قرار گیرند.

– ۱۲ مراقب باشید که چنگک های لیفتراک به بار آسیب نزنند.

دستورالعمل ایمنی لیفتراک برای حمل بار

-۱ موقع حمل بار به منظور جلوگیری از برخوردهای احتمالی، فاصله پایین ترین نقطه بار از سطح زمین باید بین

۱۵ تا ۲۵ سانتی متر باشد.

-۲ بار باید در ارتفاع کم و با چنگک های به عقب کج شده، حمل شود.

-۳ توجه داشته باشید اگر ارتفاع بار در موقع حمل آن زیاد باشد قسمت جلوی لیفتراک سنگین تر بوده و یک ضربه

ناگهانی ممکن است باعث واژگون شدن آن شود.

-۴ حمل بار یا اشیاء متفرقه در روی حفاظ بالای اتاقک لیفتراک مطابق دستورالعمل ایمنی لیفتراک به هیچ عنوان مجاز نمیباشد.

-۵ حرکت با لیفتراک به طرف فردی که در مقابل یک شی یا دستگاه ثابت ایستاده و یا در حال کارکردن است،

ممنوع می باشد.

-۶ اگر بار جلوی دید راننده لیفتراک را مسدود کند، جابجا کردن آن با دنده عقب مجاز میباشد.

-۷ موقع رانندگی با لیفتراک و دور زدن، توجه به افراد موجود در محوطه به منظور جلوگیری از آسیب دیدن آنها

الزامی می باشد.

-۸ موقع حمل بار باید از خارج کردن دست، پا و سر از اتاقک لیفتراک خودداری شود.

-۹ به هیچ عنوان نباید از داخل اتاقک لیفتراک، برای تنظیم کردن یا جابجا کردن بار روی چنگک ها اقدام شود.

-۱۰ موقع حمل بار به هیج عنوان نباید چنگک ها به بالا یا پایین حرکت داده شود.

-۱۱ اگر مسیر حرکت لیفتراک کاملاً مشخص نبوده و موانعی در آن وجود داشته باشد باید از یک فرد به عنوان

راهنما استفاده شود.

-۱۲ موقع رانندگی یا توقف، فاصله لیفتراک با موانع و تجهیزات دیگر حداقل باید حدود سه برابر طول لیفتراک

باشد.

-۱۳ موقع عبور از زمین خیس یا لغزنده سرعت لیفتراک باید کاسته شده با احتیاط رانندگی شود.

-۱۴ در موقع نزدیک شدن به یک برآمدگی برای جلوگیری از برخورد احتمالی، چنگک ها باید به اندازه مناسب بالا برده شوند.

-۱۵ موقع حرکت به عقب باید از عدم وجود موانع در پشت سر اطمینان حاصل شود.

-۱۶ قبل از ترک کردن لیفتراک، چنگک ها باید کاملاً پایین آورده شده، موتور خاموش شده و ترمز دستی کشیده

شود.

-۱۷ موقع دور زدن با لیفتراک باید مطابق دستورالعمل ایمنی لیفتراک تا حد امکان با زاویه بزرگ و سرعت کم دور زده شود ؛ زیرا در غیر این صورت احتمال واژگون شدن لیفتراک بیشتر خواهد شد.

-۱۸ لیفتراک هرگز نباید در سراشیبی یا سربالایی پارک شود.

-۱۹ لیفتراک هرگز نباید از روی اشیاء موجود و در مسیر حرکت، عبور داده شود.

-۲۰ برای بالا بردن افراد با لیفتراک حتماً باید از پالت ( سبد ) مخصوص استفاده شود.

-۲۱ به هیچ عنوان نباید از لیفتراک برای هل دادن وسایط نقلیه دیگر استفاده شود.

-۲۲ هرگز نباید از دنده عقب برای متوقف کردن و یا کم کردن سرعت لیفتراک استفاده شود.

-۲۳ موقع رانندگی با لیفتراک باید حداکثر سرعت مجاز مطابق دستورالعمل ایمنی لیفتراک ( ۵ کیلومتر بر ساعت ) رعایت شود.توجه داشته باشید لیفتراکی که با سرعت ۱۶ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است از لحظه ترمز تا توقف کامل آن حدود ۷ متر حرکت خواهد کرد.

-۲۴ در موقع توقف پدال ترمز باید به آرامی فشار داده شود.

دستورالعمل ایمنی لیفتراک برای گذاشتن بار

-۱ لیفتراک باید به آرامی به محل گذاشتن بار هدایت شود.

-۲ قبل از گذاشتن بار لیفتراک باید کاملاً متوقف شده باشد.

-۳ موقع گذاشتن بارها روی یکدیگر، چنگک های لیفتراک باید تا اندازهای بالا برده شود که فاصله قسمت پایین بار

به اندازه پنج سانتی متر بالاتر از بار زیری قرار گرفته، سپس به جلو حرکت کرده، چنگک ها به جلو کج شده ( تا

موازی با افق قرار گیرند )، سپس بار پایین آورده شده گذاشته شود .

-۴ قبل از بالا بردن بار برای گذاشتن آن روی بار زیری باید از وجود فضای لازم در بالا و عدم وجود کابل های برق،تلفن و غیره اطمینان حاصل شود.

-۵ برای برداشتن بار بعدی چنگک های لیفتراک باید مطابق دستورالعمل ایمنی لیفتراک پایین آورده شده ( در فاصله ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر قرار گرفته

) سپس به سمت بار حرکت شود.

-۶ قبل از پایین آوردن چنگک های لیفتراک باید از عدم وجود اشیاء و…در زیر چنگک ها اطمینان حاصل

درباره ی محمد معتمدی

یک پاسخ ارسال نمایید